50 w vodena svetilka

Na na¹em trgu tako LED svetilke kot tudi LED svetilke z napetostjo delujejo vse bolj in bolj pogosto zamenjujejo tradicionalne linearne fluorescenène sijalke, ki poèasi zapu¹èajo prodajalne. Zakaj se vodilne svetilke na liniji ukvarjajo s tako veliko zavezanostjo v poljski dr¾avi in zakaj malo ljudi dose¾e to iz meseca v mesec?

Odgovor na zadnji pregled je precej funkcionalen. Najprej se vse bolj uveljavljajo trenutne re¹itve, v veèji meri pa so vsekakor uèinkovitej¹e za na¹ portfelj. Zelo intenzivna vloga na visoki popularnosti LED svetilk ima veè kot ekolo¹ke dejavnike, ki imajo za vse veèjo vlogo vlog vse pomembnej¹o vlogo.

Fluorescenène sijalke za dana¹nji dan so eden izmed najbolj priljubljenih svetlobnih virov, s katerimi vsak dan pre¾ivimo. Ledne svetilke so idealne ne za industrijsko svetlobo, temveè tudi za obièajne pisarne. Priljubljenost fluorescentnih svetilk v zadnji svetlobi zagotavljajo ¹tevilne druge funkcije. Najprej so za re¹itve Led definitivno bolj zanesljive kot standardne in obièajno uporabljene ¾arilne raztopine. LED ¾arnice prav tako oddajajo precej manj prijazno in imajo zelo dolgo silo (kar je naslednja prednost za ¾enske, ki ne ¾elijo zamenjati ¾arnice. Sodobne LED svetilke nam omogoèajo uporabo novih barvnih temperatur.

Seveda, te re¹itve prav tako prevzamejo nekaj zelo presti¾nih slabosti. LED ¾arnice zahtevajo zapletene svetilke, ki ne morejo sprejemati dra¾jih stro¹kov. Svetila ¾elijo obstajati dodatno opremljena s profesionalnimi stabilizacijskimi in v¾igalnimi sistemi. Pomembno je tudi omeniti, da je delovanje teh naprav v veliki meri odvisno od temperature okolice. LED ¾arnice vsebujejo tudi zelo resne snovi, kot je ¾ivo srebro, zato moramo omeniti njihovo pravilno odstranjevanje.

Hitri razvoj razsvetljave tudi pomeni, da se velika veèina trenutnih odloèitev zmanj¹uje, tehnologija LED svetilk pa gre skozi celotno obdobje. Sodobne svetilke z elektronskimi sklopi so skoraj popolnoma spremenile uporabnost linearne razsvetljave, zato med drugim na prodajnih policah vedno bolj prodajamo tovrstne izdelke.