Akustieni in ultraakustieni du ilci

Zbiralnik prahu, izdelan v skladu z informacijami atex (zbiralec prahu atex, je v filtrirni konstrukciji, vreèi, z veri¾nim transporterjem, namenjen stanju za srednje in zdrave naprave za odstranjevanje prahu z mo¾nostjo raz¹iritve v perspektivi.

Te¾je frakcije surovine so pogosto loèene v ekspanzijski komori zbiralnika prahu. Odstranjeni prah se izbere preko veri¾nega transporterja do mesta vrtilnega ventila, zaradi èesar se tlak sprosti zunaj filtra brez tlaka.

Med dnevnim delom je glavni cevovod zagotovil pra¹ni zrak. Sledi pra¹ni zrak v zbiralnik prahu. Na prehodu do filtra so ventili, ki so enostavni med vsakodnevnim delovanjem zbiralnika prahu. Zapiranje lopute poteka v izkljuèitvi izpu¹nega ventilatorja.

Ko je zrak v vstopni komori zbiralnika prahu, se pove¾e z raz¹iritvijo, ki omogoèa, da te¾ke frakcije dose¾ejo dno lijaka. Material, ki se zbira v lijaku za zbiranje prahu, se preko veri¾nega transporterja dostavi predmetu zbiranja materiala. Pod toèko za zbiranje materiala je vrtljivi ventil, ki povzroèa praznjenje materiala izven zbiralnika prahu. Frakcije, ki se niso spustile takoj na dno filtra, se po¹ljejo na filtrske tulce. Ko so filtracijske vreèke konèane, èisti zrak gre v odvodni kanal iz zbiralnika prahu.

Na vrhu vseh modulov je izbran regeneracijski ventilator, 1,1 kW ali, po izbiri, 2,2 kW, ki omogoèa èi¹èenje vreè z ustvarjanjem toka zraka s smerjo povratnega toka skupaj z name¹èenim zaporedjem. Regenerativni motor ventilatorja ima zavoro, ki prepreèuje premikanje ventilatorja po ustavitvi, kar poveèa uèinkovitost èi¹èenja in zmanj¹a raven hrupa. Regeneracijski ventilator je nastavljen predvsem na delovanje 50 Hz, kar je pravilno za motor z moèjo 1,1 kW. Pomembno pa je poveèati uèinkovitost èistilnih ventilatorjev do 60 Hz, kar daje motorjem po izbiri 2,2 kW. Filtrske vreèke v zbiralcu za prah se oèistijo v èasu njegove vloge (on-line, ko in po njenem izklopu.