Blagajna 2016

Vsak podjetnik, ki ima v bli¾njem podjetju fiskalno blagajno, se vsak dan bori z drugimi te¾avami, ki jih lahko ustvarijo jedi. Kot vse elektronske naprave, blagajne niso neodvisne od bolezni in se vèasih pokvarijo. Ni vsak lastnik podjetja ve, da mora imeti kadarkoli, ko se snema s pomoèjo blagajne, novo napravo - zdaj neuspeh tega ideala.

Pomanjkanje rezervne blagajne med nadaljnjo prodajo blaga ali pomoèi lahko povzroèi, da davèni urad nalo¾i kazni, saj bo to prepreèilo prekinitev prodajnega pisma v glavni sezoni. Dokumenti, ki so shranjeni v skladu z blagajno, morajo vsebovati servisno knji¾ico blagajne. V tem primeru so vnesena ne le vsa popravila naprave, temveè tudi podatki o fiskalizaciji blagajne ali izmenjavi misli. V slu¾beni storitvi je treba vpisati tudi edinstveno ¹tevilko, ki jo je blagajni posredoval davèni urad, ime dru¾be in naslov prostorov, kjer se vodi blagajna. Vse te novosti veljajo za in¹pekcijske preglede davènega urada. Vsaka sprememba ideje blagajne, medtem ko se njeno popravilo dr¾i vaje specializirane slu¾be, s katero mora biti vsak podjetnik, ki uporablja blagajne, podpisan. Kaj je daleè - obvestite davèni urad o vsaki spremembi v storitvi blagajne. Prodajo na fiskalne zneske je treba izvajati neprekinjeno, zato je treba pri uspe¹nem zapolnitvi spomina blagajne izmenjati mnenje drugega, hkrati pa tudi spomin. Branje spomina blagajne je lahko - tudi kot njegova sprememba, opravljeno le s strani poobla¹èenega subjekta. Poleg tega je treba to delo opraviti v prisotnosti zaposlenega v davènem uradu. Iz odèitavanja fiskalne blagajne se izdela ustrezen protokol, katerega en izvod po¹lje davènemu uradu, drugemu pa podjetniku. Ta protokol mora hraniti skupaj z nadaljnjimi dokumenti, povezanimi z blagajno - zaradi pomanjkanja lahko urad nalo¾i kazen.