Blagajna hs ej

Kot veste, se nesreèe vedno zru¹ijo. Tudi v primeru blagajne. To se mi je zgodilo. Morala jo je zamenjati in ugotovila sem, da je napisana v zelo redkih primerih, o katerih pa nisem vedel. Najprej - preprosto odpoved, katere storitev ne predstavlja obdobja popravila ali okvare fiskalnega spomina. Nauèil sem se, da je to zelo redko. Nato lahko preberete pred davènim uradom in nato zamenjate spomin. In kaj, èe ni dodatne obravnave?

RepaHeelRepaHeel - Najbolj¹a pomoè za grobo, razpokano, suho in trdo stopalo!

To napravo je treba poslati proizvajalcu in opraviti laboratorijsko branje. Kdaj je sprememba v blagajni pokazana? No, ko je bil spomin poln. Vsak pomnilnik ima manj¹i prostor. V fiskalnem ¾epu je odvisno od ¹tevila dnevnih poroèil. Tukaj, kot prej, beremo pred davènim uradom, nato pa si zamenjamo spomin. Pri spreminjanju blagajne je koristna tudi sprememba davène ¹tevilke. Da bo trajalo med preoblikovanjem podjetja. Trenutna ¹tevilka obstaja, ker je podana v pomnilniku. In tu in ga je treba prebrati pred davènim uradom. Ustvariti je treba ustrezen dokument, ki ga mora mo¹ki izpolniti. Toda ali lahko pridobimo spomin in ga imenujemo samo ...? Ne zdaj! Tak¹na sprememba verjetno ¾ivi samo in jo opravi samo proizvajalèeva storitev. Seveda, èe smo denar kupili v pravi trgovini - pogosto poskrbijo za vse, ker imajo spletno stran. netaka izmenjava lahko traja veè dni. Po zamenjavi pomnilnika je treba napravo ponovno programirati. V tem primeru se mora registracija blagajne v davènem uradu ponovno opraviti. & Nbsp; Potrebno je veliko èasa, ki ga bomo veliko prihranili, èe kupimo davèno blagajno v sanjskem kraju.Vse internetne jedi so nezanesljive in niè ni na zadnjem uèinku. Moramo se nauèiti rasti in delovati z njo. Prav tako se moramo zavedati, kaj storiti, èe pride do take napake. Najbolj zanimivo zdravilo je, da lahko poklièete stanovanje, kjer smo pri¹li do blagajne in vpra¹ate "kaj je naslednje"? Na sreèo nam bo vedno veè tak¹nih trgovin pomagalo skozi poljski problem prehoda.