Blagajna ko

Somasnelle GelSomasnelle Gel - Magnetni korektor drže za hrbtenico!

Kmalu bo mogoèe ugotoviti, da bo mo¹ki prejel veliko denarno kazen, èe ne bo vedel, da mora voditi evidenco o fiskalnem znesku.Zdaj, potreba po namestitvi davènih naprav novitus deon e & nbsp; prizadene tiste davkoplaèevalce, katerih promet bo presegel 20.000 PLN. To je precej manj¹i promet kot v preteklih letih. Ministrstvo za finance bo vodilo do zadnjega, da bi to zmanj¹alo z ustvarjanjem novega seznama poslov, v katerem naj trgovci pred prvo prodajo namestijo blagajno. Trenutno mora vsaka odvetni¹ka pisarna & nbsp; imeti obvezno blagajno. V & nbsp; primeru neuspe¹ne & nbsp; blagajne, èe nimamo rezervne fiskalne blagajne, jo je treba skrbno sprostiti iz prodaje.

Èe davèni zavezanec nima blagajne, odgovorna oseba pa naj bi jo sestavljala, bo kaznovana z denarno kaznijo do 240 dnevnih tarif za neizvr¹itev "knjige". ©e huje, vam lahko prikraj¹amo za 90% neto nakupne cene, ki je primerna za odbitek ali vraèilo DDV, in brez odbitnega 30% vstopnega davka v obdobju, ko ni povraèila, davèni zavezanec plaèa 240-kratni dnevni davek in za nezanesljivo vodenje knjige. Poleg tega, èe davèni zavezanec sploh ne prika¾e te prodaje v sporazumu o DDV, se mu dodatno kaznuje z denarno kaznijo do 720 dni, zaporno kaznijo do dveh let ali oboje.Èe se dejavnost davènega zavezanca nana¹a na veèino prevoznih storitev, distribucijo tekoèega plina, prodajo rezervnih delov za avtomobile, je to povezano z dobavo televizijske ali radijske opreme in s tem deli fotografske opreme - davèni zavezanec mora raèunati na blagajni. To velja za dostavo izdelkov iz plemenitih kovin, dostavo raèunalni¹kih podatkov ali za uporabo blaga ali za dra¾bo. Obveznost ne glede na letni dohodek velja tudi za prodajo tobaènih izdelkov in alkoholnih pijaè, ne glede na dokaze PKWIU z osnovnimi izjemami. V zadnjem letu bodo odstopi iz blagajne umaknjeni podjetnikom, ki ponujajo storitve ljudem, ki ne vodijo podjetja, in pav¹alnim kmetom. Èe je korist vseh davkoplaèevalcev dokumentirana z raèunom, ki identificira prejemnika. Tudi prodaja vstopnic in rezervacije sede¾ev za potni¹ki promet sta uspe¹na, ko je bila podobna dejavnost dose¾ena prek po¹te, banke ali podobne institucije. Zdaj morajo ti davkoplaèevalci, ki upravljajo te delnice, v letu 2015 sprejeti blagajne po prekoraèitvi omejitve subjektivne oprostitve.