Cena elektronskega mikroskopa

Trenutno je metalurgija tisti del, ki razume ne le procese oblikovanja in oblikovanja plastike, temveè u¾iva tudi prouèevanje struktur v makro silah. Na sodobni toèki obièajno opravljate raziskave na metalografskih mikroskopih.

Mikroskopija je del, ki se je pojavil pred nekaj sto leti. ©ele relativno od zaèetka so se v metalurgiji uporabljale razliène vrste mikroskopov. Te dni so potrebne pri delu z in¾enirskimi temami. Danes so metalografski mikroskopi najbolj znani na tem podroèju, ki se med drugim uporabljajo za testiranje kovinskih napak ali njihovih prebojev. Zato je metoda slikanja, ki se goji na neprozornih vzorcih. Med metalografskimi mikroskopi so med drugim elektronski mikroskopi, ki bodo pozorni na strukture na atomskem stanju in svetlobne mikroskope, ki jih odlikuje manj¹a poveèava. Opazovanja, opravljena z uporabo teh orodij, so izjemno pomembna, saj lahko zaradi tega najdemo drug naèin mikro krekiranja v izdelku ali njihovo iniciacijo. Prav tako je mo¾no izraèunati fazni dele¾ in natanèno doloèanje posameznih faz. Zahvaljujoè temu lahko ocenjujemo in kolièinsko opredelimo ¹tevilo in naèin vkljuèevanja ter ¹tevilne druge pomembne sestavine s metalur¹kega vidika. Na primer, pogosto mikroskopska opazovanja na novo ustvarjenega materiala omogoèajo specifièno opazovanje materialne strukture, zaradi èesar se lahko v perspektivi izognemo ¹tevilnim neza¾elenim neuspehom.

Uporaba metalografskih mikroskopov je zelo pomembna, saj lahko zaradi tega hitro najdemo napake v materialu. Vendar pa je treba spomniti, da je ravnanje s to vrsto opreme nevarno. Presku¹anje tega stanja morajo opraviti samo usposobljene osebe.