Davena blagajna ne natisne raeuna

Vsak podjetnik, ki ¾eli prodati blago ali storitve za finanène osebe, ki ne vodijo gospodarske kampanje, mora imeti blagajno. Ne trpi zaradi odloèitve, ali je prodajalec plaènik DDV ali je tudi umaknjen iz tak¹nih poravnav. Katere so obveznosti davène blagajne?

Èe imate blagajno, morate najprej preveriti, ali je treba na blagajni registrirati prodajo, ki jo opravlja. V primeru majhne prodaje, ki se izvaja redko, je vèasih bolj popolna re¹itev verjetno vpisovanje v statistiko prodaje, ki ni dokumentirana. Izjeme od potrebe po blagajni¹ki blagajni so bile zapisane v Odloku ministra za finance z dne 4.11.2014 v zgodovini fotografij z namenom vodenja evidenc z blagajnami.Pomislimo na dejstvo, da imamo pri nakupu prve blagajne pravico do vraèila do 90% njegovega ¹tevila, vendar ne veè kot sedemsto zlotov. Pomembno udobje, tudi za stranko, ko in ko bo dostavljala, bo bistveno konfigurirana blagajna, ali tista, ki lahko upravlja z velikim katalogom ponujenih izdelkov ali storitev. Za èloveka je visoka vrednost tega primera dejstvo, da bo sprejel potrdilo, ki ga bo dal kot mo¾no podlago za vrnitev.

Naèelo obravnave zneska bo fiskalizacija blagajne. Na kaj se zana¹a? Nato je to edinstven in trajen postopek, ki zajema fiskalni modul trajno dodeljevanje davène identifikacijske ¹tevilke davkoplaèevalcem. Seveda lahko kupimo tudi davèno blagajno in ne fiskaliziramo, ta finanèni znesek pa bomo lahko uporabili za branje samo na nefiskalni naèin. Zelo pomembno je, da blagajno opravi izku¹en tehnik, v primeru napake pa bo potrebno kupiti novo blagajno.

Za namene blagajne morate natisniti potrdilo o prejemu in ga dati stranki vsakiè, ko pripravi nakup, in ga enkrat na dan natisniti. Enkrat na mesec (prvi dan vsakega meseca je treba natisniti meseèno poroèilo. Razmislite tudi o obveznem pregledu. Pripraviti ga je treba po 24 mesecih uporabe blagajne. Spomnimo se tudi pravilnega shranjevanja potrdil in poroèil: zakonodajalec podjetnikom nalaga obveznost hranjenja kopij zvitkov in dnevnih poroèil za obdobje petih let, potrdil za obdobje dveh let (od konca davènega leta. Pomembno delo je izjemno spomin, da bi moral trgovec po petih letih obvezno zamenjati modul blagajne.