Delo na blagajni

Storitve blagajn ne potrebujejo le pri okvarah opreme, ampak tudi pri obveznih pregledih blagajne, kot tudi pri zagonu in upravljanju poslovanja. Skupaj z zakonom je lahko oseba, ki bi jo v primeru odpovedi blagajne zanimala sprememba, zaposleni v storitvenem podjetju, ki deluje z ustreznimi pooblastili. Zelo pogosto je pridobivanje pravic naslednje:

dovoljenja:- storitveno podjetje je pri prodajalcu blagajne z mo¾nostjo zaèetka pomoèi in uvedbe koncesijske pogodbe,- po pridobitvi soglasja vsakega gosta usmerja na certifikacijsko usposabljanje, ki se konèa z izpitom. Med usposabljanjem servisni tehnik pridobi dovoljenje za vse vrste fiskalnih naprav, ki se pojavijo v ponudbi proizvajalca.- po odliènem zakljuèku testiranja servisni tehnik dobi osebno in foto-dokazno osebno izkaznico tudi za peèat za uporabo peèata na fiskalnem modulu. Vendar pa proizvajalec serviserju predstavi na seznamu oseb, ki so poobla¹èene za opravljanje garancijskih in negarantnih popravil ter potrebnih tehniènih pregledov, in svoje znane podatke po¹lje v davèni urad.

Revitalum Mind PlusRevitalum Mind Plus - Učinkovit način za hitro učenje in znebiti stresa!

Trivia:Pravice so narejene za enoletno fazo in pravijo, da formulirani zakljuèki stro¹kov ne dajejo serviserju pravice do izbolj¹anja vseh fiskalnih naprav enega proizvajalca, temveè le za odpravo napak pri nekaterih modelih.Servisni tehnik je dol¾an svoje znanje nenehno uvajati z vnosom v prodajna mesta in se vsako leto sestati s pismom proizvajalcu, da prelo¾i datum izteka pravic.Zahteva, doloèena v koncesijski pogodbi, je skladi¹èenje rezervnih delov vzdr¾evalne enote ter nadzornih in merilnih naprav in opreme. Storitev je potrebna za oskrbo odjemalcev s temami delovanja, ki nastanejo pri proizvajalcu.Poobla¹èeni servisni tehnik, ki ne opravlja gotovinskih storitev v celoti pravilni, ni zavezan k opravljanju storitve, temveè se mora posvetiti tudi proizvajalcu. Serviser lahko uporablja fiskalne blagajne samo, èe je zaposlen v podjetju, ki je povezan s koncesijsko pogodbo proizvajalca.