Eksplozijsko varni jezovi

Oznaka EX je dodatna oznaka, za¹èita pred eksplozijami, ki je usmerjena na naprave in za¹èitne sisteme, njihove delce in kolièine.

V gibanju s precej¹njimi razlikami v varnosti na koncu Evropske unije je bilo mnenje o poenotenju obstojeèih pravil v posameznih dr¾avah èlanicah. Enotne pravice so omogoèile veliko bolj prijeten in moènej¹i pretok blaga med dr¾avami EU. Tako imenujemo Nova direktiva o re¹itvah, ki se je izkazala za kljuèno re¹itev za izbolj¹anje sodelovanja med dr¾avami èlanicami.Za eksplozijsko nevarna obmoèja in naprave, namenjene za servisiranje na teh obmoèjih, je treba navesti dve osnovni ATEX informacija (iz francoske atmosfere Explosible:- Direktiva 94/9 / EU ATEX95 Evropskega parlamenta in Evropskega sveta (z dne 23. 3. 1994 v okviru poenotenja zakonov dr¾av èlanic v zvezi z napravami, stroji in za¹èitnimi sistemi, ki so namenjeni knjigi v bli¾ini nevarnosti eksplozije, \ t- Direktiva 99/92 / ES ATEX137 (z dne 16.12.1999, ki ureja minimalne zahteve v okviru za¹èite in varnosti ljudi v razredih, na katerih lahko pride do nevarnosti eksplozije.Vsa oprema EX mora biti strogo oznaèena in opraviti vrsto testov, ki vkljuèujejo odpravo morebitne proizvodne napake. Direktive Evropske unije, ki jih je Poljska sprejela leta 2003, strogo oznaèujejo in doloèajo pravila proizvodnje in poimenovanja tega standarda opreme.Tukaj lahko najdete veliko o Atexu.