Gibanje blaga v evropski uniji

Osnovne predpostavke Evropske skupnosti

Natanèen odziv na test "kaj je certifikat CE?" povezan je z re¹evanjem osnovnih predpostavk Evropske unije. Predstavljeno je, da je bistvo njegovega sprejemanja tri naèela: prosti pretok blaga, ¾enske in kapital. Za oblikovanje zgoraj navedenih naèel so se dr¾ave èlanice EU odloèile, da odpravijo vse ovire za trgovino znotraj Skupnosti in so se dogovorile tudi o skupni politiki glede partnerjev, ki niso iz EU. Zahvaljujoè sedanjemu trgu skupnosti je nastalo obmoèje izmenjave, podobno tistemu, ki zavzema stanovanje v moèi ene dr¾ave. Pridobil je dru¾bo enotne lokalne tr¾nice ali skupnega trga.

Skupni lokalni trg in uvajanje blaga za nakup

Ena od najveèjih te¾av, povezanih s trgovino med dr¾avami, so nacionalne zahteve glede vrednosti in varnosti proizvodov. V vsej dr¾avi so veljali razlièni vzorci in pravila, ki so se med dr¾avami zelo razlikovali. Proizvajalec, ki je ¾elel prodajati na¹e izdelke v naslednjih dr¾avah, je moral vsakiè izpolnjevati osebne zahteve. V smislu odprave trgovinskih ovir je bilo treba te razlike odpraviti. Standardov, povezanih z nakupom izdelkov, ni bilo mogoèe odpraviti. Zato je bila ena od re¹itev za poenotenje norm znotraj celotne skupnosti, zaradi èesar je trgovinska menjava odvisna od teh istih zahtev.

V prvi fazi se je posku¹alo urediti predpise EU glede ene kakovosti blaga in izdelkov. Zaradi velike kompleksnosti in dolgotrajnih procesov je bila tak¹na re¹itev opu¹èena.

Re¹itev je bila, da se ustvari poenostavljen naèin za tehnièno usklajevanje. Doloèene so bile bistvene varnostne zahteve za nekatere skupine proizvodov, ki jih je treba izvesti pred nakupom izdelka ali izdelka na enotnem evropskem trgu.

Podjetniki zunaj EU, ki so odvisni od izdelka, ki ga je treba premakniti na trg Skupnosti, npr. Iz Turèije, ga morajo izpolniti, da bodo lahko vzdr¾ali predpise in kolièine EU. Na njih je, da poka¾ejo to dejstvo.

Ustvarjeni so bili usklajeni standardi, s katerimi podjetniki vedo, katere osnovne zahteve morajo biti izpolnjene. Vendar te resnice ni treba obravnavati. Podjetnik, ki na drug naèin dokazuje, da je njegovo uho sprejeto v trgovanje na trgu Skupnosti.

Certifikat Ce - izjava proizvajalca

Oznaka CE je tako èudna kot izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje doloèene zahteve direktiv, ki ga uporabljajo.Je simbol deklaracije proizvajalca ali poobla¹èenega zastopnika. Potrjuje, da je bil izdelek ustvarjen v koaliciji z veljavnimi zahtevami iz nasveta za doloèen izdelek. Ta trenutek ¾ivi sam ali nekaj razliènih direktiv.

Zakonodaja Skupnosti predvideva domnevo o skladnosti in izpolnjevanje minimalnih zahtev v zvezi z varnostjo za proizvod z oznako CE.

Certifikat CE je na materialu pod na¹o odgovornostjo ali poobla¹èenim zastopnikom. Enako sledi, ko se doka¾e, da izdelek izpolnjuje doloèene zahteve direktive. Za preverjanje tega dejstva se izvede postopek ugotavljanja skladnosti in po pozitivnem preverjanju izda izjava o skladnosti. Postopki ugotavljanja skladnosti se lahko razlikujejo glede na tveganja, ki so povezana z lastnostjo doloèenega izdelka. Veèje je tveganje, da bi blago bilo blago in veèja je, veè postopkov mora izvesti proizvajalec ali poobla¹èeni zastopnik. V nekaterih primerih je koristno uporabiti zahteve veè kot ducat standardov Skupnosti.