Gozdni po ari pdf

Sodobne naprave ATEXPolnjenje zraka s prahom (predvsem lesnega izvora, barvami v prahu ali finim premogom je lahko daleè od zahtevnih izdelkov, predvsem zaradi izjemno hitrega tveganja eksplozije. Po raziskavah so najpogostej¹i vzroki eksplozije le zelo velika pozornost majhnih cvetnih cvetov. Vir v¾iga cvetnega prahu je, da ni le odprti ogenj, ampak tudi majhna elektrièna iskra, mehanska iskrenja ali elektrostatièni tokovi. Za za¹èito pred eksplozijo je treba uporabiti sodobne naprave ATEX. Na poroki na domaèem trgu je veliko profesionalnih podjetij, ki imajo vrhunske naprave po nenavadno zmerni ceni, zato ne bi smeli imeti veèjih te¾av pri iskanju pravih strokovnjakov.

Varni sistemi prezraèevanja in odstranjevanja prahuZa prezraèevanje in zbiranje prahu sistemov, kot so stari zelo pozitiven, je treba uporabiti SSAW, lokalni izpuh (toèno v samonosno bitij z oro¾jem in nape nahaja èim bli¾je vpra¹anju kontaminacije. Opozoriti je treba, in tudi dejstvo, da na redni osnovi, da se zagotovi natanèno odstranitev vseh grozdov prahu, tako da lahko prepreèi nabiranje prahu in njegovega ponovnega odlaganja. Pomembno vlogo ima tudi sistematièno praznjenje prah. V obliki prahu, ko daje na terenu v dvorano, je treba uporabljati posebne industrijske sesalnike. ATEX zahteva strokovno vgradnjo se pravilno ozemljena in kar je ¹e pomembneje, ne more storiti statièno elektriko, ki lahko priti do ustvarjanja iskro. Sesalni kanal je treba nujno napolnjena z doloèeno debelino od 2 do 3 mm.

Profesionalni ventilatorji in filtriV sedanjih prezraèevalnih sistemih in sistemih za odstranjevanje prahu, ki so v nevarnosti za zaèetek, je treba uporabiti ventilatorje in filtre z ustrezno za¹èito pred eksplozijo, ki je obièajna z najnovej¹o direktivo ATEX. Eksplozijsko odporni filtri morajo vsebovati posebne eksplozijske plo¹èe. V zvezi s potrebami so lahko ena ali veèkratna uporaba. Pod vplivom eksplozije prahu v konstrukciji ATEX se membrana hitro poèi in spro¹èa vse eksplozivne pline neposredno v ozraèje, zaradi èesar se filtri ne po¹kodujejo. Potencialno eksplozivne naprave morajo biti opremljene tudi s sistemom za ga¹enje s prisilnim iskrenjem in novimi sistemi za ga¹enje po¾arov v samih instalacijah. Tudi na ventilacijskih kanalih, ki so dostavljeni v filter, morajo obstajati povratni ventili, ki popolnoma prepreèujejo ¹irjenje plamena v samih instalacijah v proizvodu eksplozije nevarnega prahu v filtrih.

Zatiranje eksplozijeNovi sistemi za zatiranje eksplozije so trenutno najbolj¹e in redno uporabljene metode za za¹èito razliènih naprav pred posledicami eksplozije. Sistemi za prepreèevanje eksplozije so v glavnem izdelani iz loèenega cilindra HRD, infrardeèega in tlaènega senzorja ter profesionalnega kontrolnega centra. Pomembna naloga sistema je seveda takoj¹nje prepoznavanje eksplozije v njegovi osnovni fazi. Potem se vbrizga posebno du¹ilno sredstvo, katerega ukaz je omejiti nevarno eksplozijo. Za sodobne naprave ATEX je znaèilen zelo majhen reakcijski èas. Od odkritja gro¾nje eksploziji lahko le tisoè sekunde preide v popolno zatiranje.