Igra na blagajni

Podjetniki, veèinoma lastniki trgovin in servisov, zaèenjajo ceniti blagajne! Tak¹na orodja so v veliko pomoè v podjetju. ©e veè, gotovinske cene so ¹e vedno konkurenène. Vendar se pojavi vpra¹anje, kateri model bi moral izbrati?

Odloèitev s po¹tenostjo se ne dr¾i lahkih, ¹e posebej, da trg piha po ¹ivih. Izberemo lahko veèje, manj¹e, mobilne oblike. Obstaja tudi veliko sve¾ih, tudi tipiènih. Imajo veliko samih objektov, drugi manj. Izbira, zlasti za mladega podjetnika, je lahko zelo te¾ka.

Predvsem pa je vredno oceniti va¹e potrebe. Èe bomo imeli smisel potovati kilometre v raziskavi stranke, bomo zagotovo imeli koristi od mobilne blagajne s èistim napajanjem. V majhnih sobah, kjer je vsak kvadratni meter na vrhuncu, kot ga najdemo v nizki, kompaktni blagajni. Strokovnjaki iz posameznih krajev pravijo na kratko: najprej moramo sami oceniti, kaj bomo sanjali v tesnem podjetju in kaj si lahko privo¹èimo.

Na tej toèki pa je treba opozoriti, da je nakup blagajne ¹ele zaèetek. Vsaka naprava, kot pravi poljska zakonodaja, je treba navesti v naslovu zakladnice. Poroèanje o finanèni instituciji ni tako zapleteno, ampak ¾eli nas obiskati v naslovu (vèasih celo dvakrat, poleg tega morajo vse naprave poznati proces fiskalizacije, to je sprostitev in odpiranje svojega spomina. Danes nam ni treba skrbeti za zadnji element, ker je za fiskalizacijo odgovoren uslu¾benec poobla¹èenega servisa.

Ko zaènemo uporabljati blagajno, ne smemo pozabiti na druge obveznosti, ki so posredno posledica njenega obstoja. Najprej je treba pripraviti meseèno in meseèno fiskalno poroèilo. Ni èudno, kako vsota prometa z navedbo davkov. Tak¹na poroèila se pripravijo po koncu delovnega dne ali naslednji dan (vendar pred prvo prodajo zadnjega dne.

Na zadnje dol¾nosti ljudi so tudi pregledi blagajne, ki mora po zakonu prestati vsako tak¹no napravo. Za poroko nas novej¹e modele spominjajo na prihajajoèi datum pregleda.