Lenoba du evne motnje

V èasu ¹e veèjega pretoka informacij in mednarodnih transakcij ali teh podjetij se vse bolj pomembno ukvarja vsaka vrsta prevajalcev in ¾ensk, ki ¾elijo prevesti dokument iz enega jezika v drugega. Razlikujemo med veè vrstami finanènih ali pravnih prevodov, poleg tega pa tudi same prevajalce, kot so obravnavani.

Èe spada v osnovni tip, tj. Zaprise¾ene prevode, jih povzroèijo zaprise¾eni prevajalci, ki so tako imenovani zaupanje javnosti. Izvajanje razumevanja te vrste je potrebno za sodne in procesne dokumente, ¹olske dokumente, sprièevala, spise o osebnem stanju, potrdila ter druge uradne in uradne dokumente.

Potem lahko loèimo specializirane prevode. Na ¾alost so za prevajalce, ki jih sprejemajo, potrebne posebne kompetence in socialna potrdila. Vendar pa mora biti ekipa ali doloèen prevajalec, ki je navdu¹en nad prevajanjem tak¹nih besedil, strokovnjak ali kompetenca na doloèenem podroèju. Poleg tega je v tem sistemu treba najti tudi svetovalce in lektorje, kot so odvetniki, strokovnjaki za IT ali in¾enirji.

Na splo¹no se prevodi lahko uporabljajo za skoraj vsa ¾ivljenjska podroèja. Pri tem pa lahko spoznate nekaj najbolj poceni od njih, kar je najbolj zahtevna norma. Takrat so znaèilni pravni dokumenti, kot so pogodbe, pisma o nameri, sodbe, notarske listine, garancije trgovin.Nato se lahko razlikujejo ekonomski in banèni prevodi, ki so na splo¹no gospodarski. Ti vkljuèujejo vsa poroèila, cilje in vloge za financiranje EU, poslovne naèrte, kreditne kartice, banène predpise itd.

Doloèeni so vsi komercialni dokumenti, kot so ladijski in tovorni dokumenti, materiali za ogla¹evanje in tr¾enje, carinski predpisi, vse prito¾be in sporazumi EU.

Med njimi se pogosto pojavljajo tehniène in informacijske publikacije, na primer navodila za organizacijo in orodja, predstavitve, poroèila, gradbeni dokumenti, lokalizacija programske opreme, tehnièna dokumentacija, navodila za uporabo raèunalni¹kega programa.

Imamo tudi medicinska besedila o dr¾avi, kot so zapisi o kliniènem presku¹anju, evidence o bolnikih, seznami medicinske in laboratorijske opreme, znanstvena besedila, kakovost zdravil, ogla¹evanje in izdelki iz embala¾e za zdravila in registracijska dokumentacija za nova zdravila.