Metalna industrija calle 3842 barcelona

Trenutno je metalurgija stvar, ki ne razume samo procesov oblikovanja in oblikovanja plastike, ampak se zanima tudi za prouèevanje struktur v makro mejah. V sodobnem objektu se obièajno predvidevajo ¹tudije o metalografskih mikroskopih.

Mikroskopija je podroèje, ki se je pojavilo pred veè sto leti. Vendar je ¹ele razmeroma pred kratkim v metalurgiji pri¹lo do drugaène metode mikroskopije. V novih fazah so potrebne v knjigi z in¾enirskimi materiali. Na tem podroèju so metalografski mikroskopi izjemno pomembni, ki se med drugim uporabljajo za iskanje kovinskih made¾ev ali njihovih prebojev. Obstaja tehnologija slikanja, ki se odstrani na neprozornih vzorcih. Med metalografskimi mikroskopi so med drugim elektronski mikroskopi, ki omogoèajo opazovanje strukture na atomski plo¹èi in svetlobnih mikroskopov, ki predstavljajo manj¹o poveèavo. Opazovanja, opravljena z uporabo teh orodij, so izjemno pomembna, saj lahko zaradi tega najdemo razliène vrste mikrorazpok v materialu ali njihovo iniciacijo. Mo¾no je tudi izraèunati fazni prispevek in natanèno doloèanje posameznih faz. Zahvaljujoè temu lahko ugotovimo ¹tevilo in naèin vkljuèevanja ter veliko razliènih pomembnih dejavnikov iz problema vizije metalurgije. Na primer, pogosto mikroskopska opazovanja na novo ustvarjenega materiala omogoèajo globoko opazovanje materialne strukture, zaradi èesar se lahko v perspektivi izognemo ¹tevilnim neza¾elenim neuspehom.

Uporaba metalografskih mikroskopov je nepojmljivo pomembna, saj zahvaljujoè temu lahko hitro odkrijemo materialne napake. Ampak, da je ravnanje s tem modelom pohi¹tva nevarno. V sedanjem stanju morajo preskusi opraviti le usposobljene osebe.