Modni oblikovalski eoln

To soboto je bila razstava najnovej¹e kolekcije lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so sanjali, kaj bodo oblikovalci konèali za prihajajoèo sezono. Med publiko smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Predstava je bila izpopolnjena na najstro¾ji naèin in vse je bilo opravljeno brez ovir. Tak¹ni smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Za njihovo delo so bile uporabljene le finanène in dobre tkanine z moènimi, barvitimi barvami, vkljuèno s bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹i novinarji so bili navdu¹eni nad zraènimi, barvitimi krili maxi v zneskih, ki so bili konèani. Med njimi je u¾itek vzbudila èipka, romantiène obleke in bluze z volanèki in vezenim bikinijem. Za poletne obleke so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim, pletene kape z maksimalnimi kro¾i¹èi, okra¹ene s èipko in pisanimi cvetovi.Po koncertu je potekala dra¾ba lepe poroène obleke, ki je bila visoka za nov boj. Obleka je bila dana osebi, ki je ¾elela ostati anonimna. Poleg tega je bilo na dra¾bi prodanih nekaj oblaèil iz najnovej¹e kolekcije. Dohodek iz tekoèe prodaje bo doloèen za posamezen otro¹ki dom. Treba je poudariti, da ime nestrpno podpira razliène zdrave in tople akcije. Njeni lastniki so veèkrat izgubljali prodajo na¹ih izdelkov, vèasih pa je bila dra¾ba celo obisk ene od tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a zbirka pre¹la na toèke, ki so trenutno v zaèetku maja. Poleg tega je obvestil, da namerava dru¾ba odpreti spletno trgovino, v kateri bi bile poceni zbirke, ki niso v stacionarnih trgovinah.Poljska oblaèilna znamka je ena najveèjih proizvajalcev oblaèil na svetu. V vsakem svetu je veè tovarn. Zaposluje veè tisoè ljudi, v zadnjem èasu, ¹e posebej najbolj privlaènih krojaèev, ¹ivalk in arhitektov. Vsako toliko èasa to ime daje zbirke v skladu z vodilnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke se seveda hitro priznajo, da so tisti, ki so ¾e pripravljeni v enem jutru, ¹e pred odprtjem trgovine sestavljeni v dolge èakalne vrste. Te zbirke se dogajajo en dan.Rezultati obstojeèih institucij iz veè let u¾ivajo visoko priznanje med potro¹niki, ki ¹e vedno zaostajajo, in tudi v tujini. Pi¹e o njej, ne prihaja in ne omenja moè nagrad, ki jih je prejela, in ki potrjujejo, da so izdelki najvi¹je kakovosti.

Oglejte si svojo trgovino: Enkratna oblaèila