Motorno kolo s svetlobo

Nujna razsvetljava v sodobnem èasu igra varnostno zelo pomembno dejavnost in posebej govori v dobro evakuacijo gostov iz ogro¾ene stavbe. LED zasilna razsvetljava je zelo pomembna, predvsem takrat, ko manjka osnovno napajanje svetilk. Posebej pomembna ni le izbira dobre razsvetljave, temveè tudi ustrezno oznaèevanje z znaki vseh komunikacijskih poti in obmoèij z visokim tveganjem.

Kateri moduli za nujne primere so na trgu odprti?Na na¹em trgu najdemo veliko svetilk in posebnih modulov za nujne primere, ki nam bodo zagotovili zelo visoko raven varnosti med evakuacijo prebivalstva. Predmeti, odprti za prodajo, se lahko med drugim uporabljajo za zasilno razsvetljavo v dru¾abnih prostorih, pisarnah, zasebnih stanovanjih in stopni¹èih. Sodobni moduli in zasilne svetilke se ne priporoèajo le z bogato zasnovo, ampak tudi z raznolikostjo moèi in izpolnjevanjem zelo strogih varnostnih zahtev. Na policah trgovin so pomembne ne le omre¾ne svetilke za funkcionalno uporabo, temveè tudi sodobna LED zasilna razsvetljava s poveèano stopnjo zraènosti, ki jo je mogoèe enostavno kombinirati v notranjosti, kjer je tudi veliko dragocene vlage. Zasilna razsvetljava s poveèano zraèno tesnostjo je idealna za primere v kopalnicah.

Na kaj morate biti pozorni pred nakupom?Ljudje, ki potrebujejo profesionalno LED zasilno razsvetljavo, morajo videti po vrstnem redu ¹tevilk za izdelke, ki so ustvarjeni iz velikih razredov izdelkov. Svetilke iz nerjaveèega jekla, aluminija ali samega polikarbonata so ¾e zelo nevarne. Svetilke lahko pritrdite tudi na navpièno steno in strop. Veè je vredno investirati v luèi pogostih priljubljenih blagovnih znamk, zaradi èesar bomo 100% preprièani, da nam bodo dobro slu¾ili ¾e veè let uporabe. Vredno je iskati tak¹ne blagovne znamke, kot so TM TECHNOLOGIES, ES-SYSTEM, AWEX ali HYBRYD. Z izbiro sodobne zasilne LED osvetlitve je potrebno upo¹tevati, ali bo izdelek, ki ga kupimo, vseboval CE certifikat, ki potrjuje skladnost na¹e zasilne razsvetljave z trenutno veljavnimi evropskimi standardi.

testiInovativne zasilna razsvetljava je potrebno veliko razliènih re¹itev, ki nameravajo za izbolj¹anje udobja in kar je najpomembnej¹e varnosti namestitve. To je vredno vlagati v tak¹no zasilno razsvetljavo v kateri opravlja teste bo moèna skupnega dogovora SL 50,172th Te svetilke z samotestiranja, osnovne meseène funkcionalni preizkus, se lahko dose¾e v avtomatskimi sredstvi, kot so testi za razsvetljavo en èas. Dosegljivi na na¹em trgu, so tudi posebni sili svetilke, kateri podatki so apartmaji, kjer se bele¾i celotno zgodovino posamezne naprave za teste v sili.

Kje jih je treba uporabiti?Osvetlitev v sili in posebej, zasilna razsvetljava bi morala biti povezana na vseh evakuacijskih poteh v socialnih in skupnostnih zgradbah. Nujna razsvetljava mora biti name¹èena in na vseh cestah, ki opravljajo evakuacijo, in jo podpira le umetna svetloba. Vsekakor jih je treba vzeti tudi v kino apartmajih, gledali¹èih, razliènih spektakularnih prizori¹èih, èitalnicah, revijah, konferenènih dvoranah, ¹portnih dvoranah, zabavi¹ènih prostorih, muzejih v odraslih javnih zgradbah.