Nokia 6310i varnost

Osnovni delovni pogoji predstavljajo nevarnost eksplozije, ki predstavlja veliko nevarnost za zdravje in ¾ivljenje ljudi. Da bi zmanj¹ala tveganje za grozno nesreèo, je Evropska unija 30. junija 2003 sprejela direktivo o eksplozivni za¹èiti. V nadaljevanju bomo predstavili atex ¹tudije primerov.

Kaj je toèno atex?V skrivnostno zveneèem konceptu ATEX iz atmosfere francoskega jezika Ecplosible se prekrivata dve izjemno pomembni direktivi EU, ki pravita za¹èita pred eksplozijami. Prva je torej informacija 94/9 / ES - ATEX 100a, ki izvaja zahteve za tr¾enje opreme, ki se bo upravljala, varovala in upravljala, in ki ¹teje ¾ivljenja, ki se uporabljajo za zunanjo uporabo potencialno eksplozivnih atmosfer, institucij in varnostnih sistemov, katerih naloga je v potencialno eksplozivnih obmoèjih.

Proizvajalec z oznako CE na materialu izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje vse zahteve direktiv, ki veljajo zanj, z drugimi besedami, novega pristopa. Pri naèrtovanju ugotavljanja, ali doloèen izdelek ustreza zahtevam direktiv novega polo¾aja in èe mora pre¾iveti oznaka CE, se izvede ugotavljanje skladnosti. Direktiva New Solution ureja nevarnosti, ki jih mora proizvajalec odkriti in znebiti, preden material postavi na trg.

Druga direktiva 1999/92 / ES - ATEX 137 je ¹e posebej pomembna zaradi te¾av, s katerimi se sreèujejo zaposleni v tovarni, kjer se lahko sreèajo s potencialno eksplozivnimi atmosferami. Njena vsebina se nana¹a na zaupanje in zdravje vseh ¾ensk, ki proizvajajo in izkori¹èajo prilo¾nosti na tem podroèju.

Za koga so atex usposabljanja?ATEX usposabljanje je kombinirano z za¹èito pred eksplozijo in direktivo ATEX. Namenjeni so vsem gostom, ki ustvarjajo na obmoèjih, ki so ogro¾ena zaradi eksplozije, vkljuèno z vodstvenim osebjem, tehniènim osebjem in ljudmi, ki so v bistvu odgovorni za zaupanje in higieno stvari. Izvajanje vaje je nujen razlog, da se v osnovnem podroèju uporabijo priporoèila PN-EN 60079-17 o zahtevah glede usposobljenosti osebja na obmoèju Ex. Omeniti je treba, da ATEX usposabljanje ni nadomestilo za usposabljanje s pomembno pomoèjo, ki jo je treba opraviti loèeno, zato je vredno izbrati ugledno podjetje, ki lahko zagotovi celovit paket usposabljanja.