Obvezni zdravniki blagajne

Za osebe, ki delajo na podroèju prodaje za delo fiziènih oseb, ki ne vodijo podjetja, je bila uvedena obveznost imeti blagajno. Uporabljajo se tudi blagajni¹ke blagajne, med drugim evidenco in dober davèni izraèun. Katere zahteve bi morala izpolnjevati blagajna, tako da bi lahko obravnavali tudi pomoè v trgovini?

Dobra blagajna je bila vzpostavljena z uredbo ministra za gospodarstvo z dne 27. avgusta 2013. Ta uredba je navedena na spletni strani Zakona z dne 16. septembra 2013, toèka 1076, in zadeva zakone in tehniène pogoje, ki jih potrebujejo davène blagajne. Pomembno je omeniti pomembne znaèilnosti - blagajna mora biti opremljena z uro, ki oznaèuje datum in datum plaèila za blago ali storitev, zaznava nespremenjeno edinstveno ¹tevilko v zavedanju, trajno pa mora zabele¾iti vrednost in skupno vrednost preklicanih prejemkov.Podobno je treba tudi pri uspe¹nosti drugih naprav opraviti reden tehnièni pregled. Èe blagajna deluje brez te¾av, prva pade natanko dve leti po datumu fiskalizacije blagajne. Po zakljuèku pregleda se v naslednjih dveh letih opravi drugi pregled. Zaradi tega bo fiskalni znesek deloval pravilno in brez toèk.Prodaja blagajn je sestavljena iz veè desetih domaèih podjetij. Trgovinske blagajne so poobla¹èeni distributerji vseh na¹ih proizvajalcev. Ponuditi morajo storitve in storitve neposredno. Stranki, ki kupuje blagajno, ni treba vedeti vsega. Vsak prodajalec mora zagotoviti stanovanje z ustreznimi nasveti o tem, kak¹na bo blagajna, kot je okus kampanje. Seveda se vsi zavedajo, da je nova vozovnica dana taksiju, drugemu odvetniku ali zdravni¹ki pisarni, drugi pa trgovini. Stro¹ki blagajne se med drugim razlikujejo od njegovega premera in ¹tevila dodatnih funkcij. Tak¹ne dodatne funkcije in oprema so na primer avtomobilski polnilnik za blagajno, ki bo pomagal vsem osebam, ki opravljajo prevozne storitve. Trgovine so opremljene z blagajnami, opremljenimi s èitalnikom èrtne kode in enotnostjo s trgovinskimi tehtnicami. Proizvajalci blagajn pa se znajdejo v bogati gradbeni¹tvu.