Odbitek davka na dodano vrednost za nakup osebnega avtomobila

Konèno je zaèel poslovati ali raz¹iriti svoja obzorja z novimi oddelki? Odlièno! Verjetno je zdaj pri¹el èas, da kupite blagajno posnet in se spra¹ujete, èe lahko raèunate na povraèilo.Imam uspe¹no in nizko sporoèilo. Odbitek stro¹kov nakupa od finanènega urada je na voljo le pri nakupu prve blagajne. Ne morete se zana¹ati na oprostitev nove ali nove blagajne.

Pogoji za dodelitev pomoèi 1. \ TMogoèe najprej o tem, kaj vas postavi v blagajno. Torej:- lahko od¹tejete DDV, ki je vkljuèen v vrednost blagajne,- izdatke za znesek lahko od¹tejete od davèno priznanih stro¹kov,- lahko od¹tejete 90% neto cene naprave, vendar ne veè kot 700 PLNSli¹i se dobro? Èe ustvarjate tak¹ne bonuse, morate narediti doloèene pogoje. Tukaj so:- nakup in fiskalizacija blagajne je treba opraviti pred nastankom obveznosti registracije blagajne, \ t- v sedmih dneh od datuma, ko je bila dana mo¾nost, da je fiskalizacija izvedena, morate prijaviti kraj, kjer je blagajna name¹èena vodji davènega urada,- predlo¾iti morate vodji davènega urada - obvestiti o ¹tevilu blagajn in doloèiti njihovo uporabo. Deklaracijo je treba predlo¾iti PRED registracijo (ne prej kot prej,- zakljuèiti je treba zaèetni in kontrolni pregled blagajne, \ t- plaèate skupaj za denar in plaèate za zadnji primer,- zaènite s snemanjem na predpisan datum.Kaj, èe ste davèni zavezanec, ki dela z davèno odpovedjo ali ste zavezani k evidentiranju prometa s pomoèjo blagajn? Lahko dobite nadomestilo namesto odbitka.Morate:- zaèeti s snemanjem najpozneje na ustrezen datum- predlo¾ijo zgoraj navedeno izjavo o vrednosti blagajn in mestu uporabe,- predlo¾iti poroèilo o okolju namestitve blagajne,- plaèati celotno blagajno.

aplikacijaPredlo¾iti morate vlogo:- ime, priimek in podjetje davènega zavezanca, \ t- podatki o naslovu,- davèna ¹tevilka,- v uspeh davkoplaèevalcev, ki ponujajo storitve prevoza na glavo in tovora z osebnimi in prtlja¾nimi taksiji - informacije o dimenziji dovoljenja za izdelavo cestnega taksija s taksijem in registrsko in stransko ¹tevilko taksija, v katerem je bila vgrajena registrska blagajna.Povraèilo je do 25. dneva vloge zavezanca.Vraèilo za odbitek nakupne cene iz blagajne se izvede, kot v obdobju treh let od datuma evidentiranja:- prenehate uporabljati blagajno, tudi èe ste pozabili izvesti kampanje,- likvidacija bo odprta,- steèaj bo priznan,- prodaja podjetja ali obrata in ¹tudent ne bo izvedel transakcije na znesek.