Posledic in vzrokov prometnih nesree

Vzroke nesreè redno preverjajo, tako da lahko v perspektivi zmanj¹am tveganje njihovega ponovnega obratovanja. Rezultati raziskave jasno ka¾ejo, da so vzroki nesreè zelo pogosto razliène vrste napak v varnostni vlogi strojev. Te¾ave, povezane z nepravilno uporabo in delovanjem strojev, se pojavijo kadar koli v ¾ivljenjski fazi. Deluje v zadnjem obdobju specifikacije ter postavitvi, proizvodnji, obratovanju, vzdr¾evanju, spreminjanju itd.

Certifikacija strojev ima na toèki odpravljanja nevarnosti, ki se lahko pojavijo v ozadju dela. Stroji, ki uporabljajo uporabljena potrdila, so preizku¹eni in preverjeni za berljivost. Raziskave zajemajo posamezne panoge in podskupine. Opazujemo naèelo naloge in uvajamo opise, ki jih zasedajo, da bi pomagali zaposlenim kot dobro lastnino od organizacij in pripomoèkov. Potreba po certifikatih s stroji in posodami je v veliki meri doloèena s predpisi EU: veljavnimi direktivami, notranjimi predpisi itd.

Delavci za varnost in zdravje pri delu so pripravljeni sodelovati v tokokrogih in usposabljanju na podroèju certificiranja strojev. Znanje, izku¹nje in ve¹èine, organizirane med obstojem tak¹nih stro¹kov in usposabljanja, prispevajo k doloèenemu zmanj¹anju odstotka nesreè na delovnem mestu, obeh s smrtnim izidom, kadar sta razlièni. Sodelovanje v teèajih in usposabljanjih oddelka za certificiranje organizacije in dodatkov prina¹a delodajalcem celo vrsto ugodnosti. Izobra¾eni ljudje so zagotovilo za pravilno uporabo organizacije in poslu¹anje naèel varnosti in higiene pri delu.