Povr inska obdelava materialov dobrzanski

Inovativna industrija uporablja veè deset tisoè vnetljivih in hitrih snovi. Parametri plina in tekoèine v mnogih primerih so dobro razumljivi in dokumentirani. Zato je identifikacija gro¾enj, ki izhajajo iz njihove prisotnosti med delom, razmeroma preprosta. Situacija postaja vse bolj zahtevna pri uspehu selitve, skladi¹èenja ali predelave razsutega materiala. V moèi navidezno ne¹kodljivih snovi, kot so moka, les, sladkor, kakav, aluminij ali papir v prahu, obstaja resna nevarnost eksplozije.

Industrijske centralne vakuumske èistilne naprave se priporoèajo za obdelavo ustaljenega prahu iz parketa, gladkih povr¹in in konstrukcije orodij in dvoran. Enako ocenjuje tudi pri naèrtu ohranjanja higiene na podroèju dela in s tem edinega varstva delovnih ljudi in institucij ter opreme pred ¹kodljivimi vplivi prahu, v sedanji nevarnosti sekundarnih eksplozij. Vsa podjetja, ki izvajajo industrijske napeljave, morajo izvesti namestitev v skladu z veljavnimi standardi, ki jih vsebuje direktiva.

Pomembna naloga, ki je osrednje sesanje:- varovanje zdravja in ¾ivljenja ljudi, ki delujejo v prostoru, pred negativnimi uèinki prahu.- za¹èita strojev in pripomoèkov pred po¹kodbami zaradi motenj zaradi prahu, \ t- za¹èita namestitve tudi ¾ensk, ki pi¹ejo dela proti posledicam nenadzorovanega izbruha cvetnega prahu.

Pozor - nevarnost eksplozijeV primeru vnetljivih ali eksplozivnih snovi, plinov, prahu, tekoèinskih hlapov ali hibridnih me¹anic je v procesu sesanja vkljuèeno veliko tveganje nenadzorovane eksplozije. Ta pojav lahko povzroèi unièenje enote za odstranjevanje prahu in celotne enote. Po statistiènih podatkih so filtracijske enote in cikloni razvr¹èeni kot skupina naprav z velikim tveganjem eksplozije.

Centralno sesanje in eksplozivna varnostKot je bilo omenjeno zgoraj, pijaèa iz pravega pomena centralne vakuumske èistilne naprave zmanj¹a tveganje sekundarne eksplozije z odpravo tako imenovanega ostanki prahu. Re¹itev na isti strani poveèa hitrost in po¾arno varnost enote, z dodatno mo¾nostjo omejitve stro¹kov, povezanih z usklajevanjem procesne instalacije z zahtevami ATEX direktive. Zato je treba opozoriti, da mora biti v primeru vnetljivega in eksplozivnega prahu namestitev centralnega sesanja v skladu s strogimi zahtevami direktive ATEX.