Program izdajanja raeunov za vee podjetij

Program comarch erp xl, prej je bil imenovan CDN XL. Programska oprema je podatkov za majhna, kdaj in velika podjetja, ki igrajo v panogah: komercialni, proizvodni in storitveni dejavnosti.

Program comarch erp xl ima obse¾no funkcionalnost. Njena pomembna prednost je, da gre za zagotavljanje popolne podpore in avtomatizacije poslovnih procesov. Omogoèa vam, da upravljate vse poslovne procese, ki so v pisarni. Poleg tega je modularna konstrukcija, tako da se vsak prejemnik lahko prilagodi njunim potrebam. Celoten sistem, ki deluje tudi v spletnem razredu, ko je brez povezave.Projekt obstaja ¾e veè let, najpogosteje izbranega sistema ERP. V sedanji programski opremi je tudi veè kot 4000 podjetij. Ta naèin zdravi bolj obièajno uporabo prodajnih poti. Zahvaljujoè temu je mogoèe uèinkoviteje voditi ne le z logistiko, temveè tudi s programi, ki jih imate.Ta kombinirana metoda je napolnjena naprava v skupini ERP. Zajema vsa podroèja poslovanja podjetja.Modul "Trgovina in distribucija" v tem sistemu podpira izvajanje procesov na podroèju trgovine in distribucije. Podpira podjetje s strani prodaje in nakupa.Modul "Proizvodnja" je opremljen z napravami za enoto in serijsko izvedbo. Ima tudi podatkovna orodja za diskretno in procesno proizvodnjo. Podpira projektne dejavnosti in preprosto pobiranje. Omogoèa, da opredeli tehnologijo, doloèi proizvodno pot, ustvari naèrt proizvodnje in izvede proizvodni proces.Modul "Upravljanje skladi¹è" vam omogoèa nadzor nad zalogami in izdajo skladi¹ènih nalogov. Zahvaljujoè tak¹nemu elementu lahko napake zlahka odpravimo.Modul "Servis in popravila" gre za seznam in izvajanje naroèil storitev. Enako orodje za izvajanje procesov s servisnega oddelka.Modul "CRM" vam daje prilo¾nost, da zbirate podatke o strankah. Zahvaljujoè temu lahko dobite informacije o svojih obstojeèih in potencialnih strankah. To daje prilo¾nost za vodenje dela skupin za prodajo in tr¾enje.Program erp xl ima tudi veliko novih mo¾nosti za uèenje iz druge prakse.