Program za izdajanje raeunov

Program za izdajanje raèunov vam omogoèa izdajanje drugih vrst materialov za obraèun v hitrem, mirnem in prilagojenem mediju. Modul Comarch ERP Optima je zelo uporaben. Z njim lahko besedila postavite v neko valuto.

HerbasnorexHerbasnorex. Učinkovito smrčljivo sredstvo

Ta aplikacija je v celoti sinhronizirana z lastnimi elementi sistema Comarch. Znano se posodablja na podroèju celote, zaradi èesar je raèunovodska storitev preprosta. S poudarkom na funkcionalnosti (prodajne in nakupne mo¾nosti, spletna izmenjava dokumentov ta element izbere najbolj¹o mo¾nost za odlaganje med uèinki te vrste.Dodatno orodje, kot je namensko prodajno okno, vam omogoèa predstavitev vseh oglasov in gradiv, povezanih z doloèenim izvajalcem. To je zelo funkcionalna re¹itev za raèunovodje. Poleg tega je ta naèrt funkcija tiskanja. Vse to pa pomeni, da telo v veliki meri olaj¹a delovanje podjetja ali pisarne in dela bolj prijetno.Raèunski raèun Comarch ERP Optima je odlièen predvsem za otroke in majhna podjetja, kjer raèunovodstvo ni veliko in ljudem pomaga pomoè in pozornost. Zaradi tega modul fakture kot program knji¾enja in fakturiranja olaj¹uje delo zaposlenih in omejuje mo¾nost napak. Program vam omogoèa hitro izdajanje raèunov z njihovo takoj¹njo popravo in tiskanjem.Programska oprema za izdajanje raèunov Comarch ERP Optima omogoèa: izdajanje raèunov za prodajo in nakup, fiskalizacijo za fiziène ¾enske, upravljanje vseh poslov v zlitih in tujih valutah, izdajanje popravnih dokumentov (prilagoditve: kolièina, podatki, vrednost-cena, stopnja DDV, popust, itd. nakup in prodaja z izbiro tradicionalnih oblik plaèila (prenos, od¹kodnina, gotovina ter tistih, ki jih navede uporabnik programske opreme ter upravljanje registra pomoèi in partnerjev.