Program za podjetja

Program enova je bil ustvarjen predvsem za podjetja, ki povzroèajo komercialne, storitvene in proizvodne dejavnosti. Metoda je lahko zelo dobra, kar je odlièna prednost za ta model programov.

Èrke, ki jih izdela stranka, lahko dobite z edinstvenimi opisi. Zelo intenzivna prednost metode je mo¾nost urejanja standardnih seznamov, kar omogoèa uèinkovito odstranjevanje nepotrebnih stolpcev v doloèenem trenutku ali dodajanje doloèenih spremenljivk. Informacije se lahko hitro filtrirajo in izberejo, kar omogoèa razvr¹èanje glede na kateri koli parameter. Program trgovanja enova ima funkcije iskanja, skupno ¹tevilo zapisov pa je verjetno omejen napor, omejen na zadnji, ki ima ¾eleni izraz. Uporaba depozitov programa enova ne zahteva namestitve polne razlièice MS Officea, telo pa je posebej povezano z zadnjo programsko opremo, zaradi katere je mogoèe izvoziti nekatere podatke v, na primer, Excelovo preglednico. Uporabnik jih lahko po urejanju izbranih informacij v Officeovem paketu uvozi v program enova trade. Zelo pomembna znaèilnost tega naèrta je mo¾nost sodelovanja z obema paketoma Open Office. Programska oprema podjetja Enova je namenjena vlagateljem, ki delujejo na vseh podroèjih, vendar pa je nemogoèe zadovoljiti potrebe vsakega od njih v bistveno razpolo¾ljivih poroèilih in praksah. Na sreèo lahko zahtevane komponente naroèite iz integratorjev. Med naslednjimi posodobitvami programa obstojeèa poroèila in oddaje niso ogro¾eni. Program enova trade je dve skupini: lepo in platinasto, ki sta zelo zmogljivi in vam omogoèata shranjevanje in izdajanje datotek v ¹tevilnih formatih. Metodo lahko izberemo in prosto spreminjamo za uporabnikove zadeve. Program zagotavlja razmerja med dokumenti, tako da jih je mogoèe preoblikovati brez potrebe po ponovnem zapisovanju podatkov. Sistem enova zagotavlja mo¾nost kopiranja posameznih dokumentov ali podvajanja njihovih celotnih dru¾in (primer je mogoèe kopirati raèune iz prej¹njih mesecev brez potrebe po shranjevanju podatkov o uporabniku in gradnji. Dokumente je mogoèe opisati v standardnem slogu, ki je viden v naèrtu ali specifièen, dober z mnenjem doloèenega podjetja. Te naprave naredijo enovski program, ki se popolnoma ujema s sistemom pretoka dokumentov znane institucije.