Proizvodni proces pijae

V javnih stavbah, pa tudi na raznih delovnih pisarnah, morajo biti varnostna stikala. Vkljuèujejo elemente dobro delujoèe naprave za zgodnje opozarjanje, vkljuèno z izjemno eksplozivnimi in po¾arno odpornimi napravami. Zahvaljujoè jim se lahko izognete tragediji.

Varnostna stikala so v ¹tevilnih razliènih vrstah in se lahko izvajajo na razliène naèine.Na trgu so odgovorna varnostna stikala z loèenimi ventili, ki jih lahko uspe¹no uporabimo tudi pri drsnih in nagibnih vratih. Pomembno je, da se pripravijo na navodila ali na ¾ivo opremo. Varnostna stikala s posebnimi ventili so primerna tudi za varnostna varovala. pokrovi se lahko odstranijo, vendar morajo biti v èasu delovanja naprave popolnoma name¹èene, ker je njihov namen zagotoviti varnost naprav.Polo¾ajna stikala z varnostno funkcijo se uporabljajo v stopnji eksplozijske za¹èite obeh strojev in naprav. Namen njihovega sprejemanja izhaja iz sprejetih direktiv EU.Druga vrsta je stikala za ustavitev v sili. Uporablja se za monta¾o v organizacijah in orodjih, ki jih ni mogoèe zavarovati z uporabo odstranljivih pokrovov za stroje. Linearna stikala za izklop v sili v nasprotju s pozicijskimi kontakti omogoèajo spro¾itev funkcije e-stop na vse dol¾ine kabla.Varnostna stikala so tudi odklopniki za zategovanje pasu in napetost jermena. Uporablja se za porabo v napravah, ki omogoèajo prena¹anje materialov. Njihov namen je spremljanje stopnje napetosti jermena. V èasu pravilne napetosti jermena je prekinjevalnik pritrjen.