Sekretariat kulturnega in tituta

Sekretariat je zadnji v skoraj vseh podjetjih in podjetjih, saj je zaradi njega mogoèe imeti zdravo kro¾enje dokumentov, ki so potrebni za vodenje celotne organizacije. Delovanje sekretariata se zdaj prilagaja sodobnim metodam komuniciranja in tudi izpolnjevanju rastoèih zahtev v smislu funkcionalnega in moènega pretoka informacij.

Member XXL

Za osebo, ki vodi sekretariat, je najbolj popolna re¹itev raèunalni¹ki program, saj bistveno poveèuje uèinkovitost knjige s èrkami. Posebna programska oprema za sekretariat lahko ustvari ¹tevilne funkcije, med katerimi je treba omeniti naslednje:• evidence dokumentov (npr. Naroèila, ponudbe, prito¾be, dokumenti zaposlenih,• Register korespondence (vhodnih in izhodnih,• Register nabavnih in prodajnih raèunov,• Register izvajalcev,• Imenik notranjih stikov,• Elektronski adresar (z mo¾nostjo obravnavanja ovojnic,• Razpored sestankov,• vzorci pisem in dokumentov;Na podlagi naèrta ima oseba, odgovorna za delo sekretariata, predvsem ponudbo za iskanje zelo velikega besedila in vseh dopisov, zahvaljujoè urejenim registriam s funkcijo avtomatskega iskanja. Zahvaljujoè programu se kro¾enje internih dokumentov v korporaciji spreminja, kar zagotovo vkljuèuje globok prostor za podjetja z obse¾no strukturo, vkljuèno s celotno vsoto zaposlenih. Ustvarjanje dokumentov in po¹iljanje ne¹tetih kolièin korespondence prav tako nista tema. To univerzalno orodje je mogoèe prilagoditi potrebam vsake institucije in naèinu delovanja sekretariata. In kar je najpomembneje, zahvaljujoè spletnemu shranjevanju dokumentov lahko znatno zmanj¹ate kolièino papirja, ki se uporablja v podjetju, in ¹tevilo veziv.