Sodobno podjetje je

Dru¾ba Comarch je na lokalnem trgu ¾e 23 let. Skozi zadnjo stopnjo je podjetje postalo vodilno na podroèju sodobnih metod s poudarkom na IT-naèrtih. Tako velika ura na trgu je omogoèila izbolj¹anje stilov in doseganje mednarodnih uspehov, ki niso v telekomunikacijah, temveè veè v zavarovalni¹tvu, trgovini, zunanji upravi in s tem povezanih panogah.

Vivese Senso Duo Oil

Razvoj in pristojna slu¾baNa Comarch Optima je cenik urejen tako, da daje nepremiènino prilo¾nost za storitve tako za srednje velika podjetja kot tudi za mednarodne korporacije. Podjetje ponuja spletno usposabljanje, s pomoèjo katerega se bodo zaposleni uèili uèinkovite metode premo¾enjske pomoèi. Èe je potrebno, podjetje ponuja storitev zaupanja vrednega specializiranega tehnika, ki bo usmerjen v re¹evanje problema zasebnosti in spo¹tovanja vseh zakonov o varstvu potro¹nikov.

ponudbaMed izdelki podjetja Comarch je minirana vsa programska oprema, potrebna za zanesljivo delovanje podjetja ali podjetja. Ponujeni protivirusni program, ki ga lahko prosto spremenite v smislu zaupnih in slabih datotek in interneta ter strahu pred krajo podatkov ali pu¹èanjem kljuènega ogla¹evanja, je stvar preteklosti! Eden od najpogostej¹ih paketov je tisti, ki je doloèen za davène svetovalce, bo pomagal pri postopku izdajanja raèunov, raèunovodstva in davènih knjig ter predvsem omogoèil preprosto upravljanje raèunovodske dru¾be s èistim vmesnikom in spremenljivimi funkcijami.

Izterjava informacijÈe izgubite pomembne informacijske informacije, lahko mo¹ki zahtevajo varnostno kopiranje datotek, z drugimi besedami, jih bodo strokovnjaki iz Comarch SA imena obnovili tudi iz resno po¹kodovane opreme, npr. Zaradi po¾ara ali poplav.

Comarch Optima je najbolj zanimiv naèin za podjetja v bli¾nji regiji. ©tevilo rednih strank je preseglo 60.000 srednjih in malih podjetij po vsej Poljski!