Tr ni dele mobilnih naprav

Dokler so bile zadnje mobilne naprave le domena posameznih strank. Trenutno se vedno bolj uporabljajo v trgovini. Zaradi dinamiène rasti prodaje pametnih telefonov se spreminjajo tudi potrebe poslovnih strank. Nato ugotovi, v katero smer sledijo inovativne informacijske re¹itve, naslovljene na pisarne.

Vedno veè podjetij, ki zaposlujejo erp sisteme, prosijo proizvajalce te programske opreme za preprosto uporabo prek mobilnih naprav. Uporaba pametnih telefonov je zelo uporabna pri oddaji naroèila. To re¹itev pripravijo tudi zaposleni, ki so prisiljeni normalno potovati. Na kratko, preverite podrobnosti stranke. Mobilni sistemi se zdravijo po enem in edinem principu erp programov. Edina razlika je vmesnik, ki je prilagojen mobilnim napravam. Primer re¹itve, ki odra¾a ta model ponudbe, je program comarch erp altum. Uporabo vidi predvsem v srednjih in ¹tevilnih storitvenih in komercialnih podjetjih. Mobilni erp sistemi uporabljajo dva naèina za vnos specifiènih. Prva je izjemno pisna aplikacija za pametne telefone. Preden ga uporabite, jo morate zapisati v napravo in jo namestiti. Dostop do doloèenega je po prijavi ob ustvarjenem raèunu. Nova re¹itev je, da kontaktirate podatke prek spletnega brskalnika. Pri zadnjem uspehu se morate le prijaviti v telo - ni primerne namestitve dodatnega programa. Treba je omeniti, da je treba aplikacijo na mobilni napravi nenehno posodabljati do razliènih mo¾nosti. To vam bo omogoèilo, da ube¾ite ¹tevilnim neprijetnim dogodkom. Comarch erp altum ima veliko velikih modulov, zahvaljujoè katerih se bo ta programska oprema uporabljala na skoraj vseh podroèjih. Izhajajoè iz financ in raèunovodstva ter prehoda na logiko in upravljanje èlove¹kih virov.