Vir napake sistema

Mikroskopske kamere so po definiciji kamere zelo obèutljive dimenzije. Lahko raèunajo tudi na uporabo laboratorijskih pripomoèkov in tudi na razstavah.

Prikazovanje izdelka z mikroskopskimi kamerami se zlahka uporabi, èe uporabljate razliène metode kemikalij in zdravila. Fotoaparat je pritrjen na mikroskop in na raèunalnik ali neposredno na monitor ali monitor. Zahvaljujoè temu je vse, kar "vidi" fotoaparat, la¾je za veèjo skupino prejemnikov. Seveda se lahko po prikljuèitvi na raèunalnik shrani tudi slika. Namestitev fotoaparata v mikroskop poteka s posebnim okularjem ali pa se postavi v pravilno optièno povezavo. Tukaj bi rad dodal, da se mnogi cilji tega standarda prodajajo s programsko opremo, ki vsakogar uveljavlja svoje ponudbe - med drugim prosi: merilnih funkcij.

Prikazovanje slike z mikroskopskimi kamerami ne omogoèa le ogleda ¾ive slike, temveè tudi ustavitev na neki toèki, ustvarjanje posnetkov zaslona ali prilagoditev barve in kontrasta za bolj¹i uèinek. Pri veèjih poskusih lahko fotoaparat programirate tako, da med novostjo na mestu ogleda vklopi snemanje ali ustvarite v jasnih intervalih za izbrani èas.

©tevilne kamere imajo tudi vgrajene dodatne funkcije, kot je spreminjanje slike, prikazovanje v oddelku in stanje ali umerjanje glede na dane parametre. Stro¹ki tak¹ne kamere so povezani z obèutljivostjo in dodatnimi funkcijami, ki jih je proizvajalec opremil. Najcenej¹i mikroskopski fotoaparati tega standarda stanejo veè sto zlotov, najdra¾ji lahko dose¾ejo vrednosti v vi¹ini veè tisoè. Najprej je treba doloèiti, katere vrste celic bodo potrebne, in ¹ele nato lahko predvidimo proraèun.

Prav tako je treba omeniti, da mikroskopske raziskave fotoaparatov omogoèajo ustvarjanje in napredne izobra¾evalne ali znanstvene pripomoèke za ¹tudente. Snemanje filma, ki prikazuje spremembe in reakcije pod mikroskopom, nam bo omogoèilo, da bolje ponazorimo obravnavane teme, zahvaljujoè katerih bo ta standard temeljito pokril proces. Zato cilje te vrste zlahka pridobijo izobra¾evalne agencije, pogosto pa so ¹ole svetlej¹i in raziskovalni laboratoriji.