Vzreje vzhodnih plemenskih ivali

Enako meso, ki se uporablja na splo¹no, obstaja na kulinariènem mestu in ¹teje opredelitev tkivnega konglomerata, katerega kljuè je mi¹ièno tkivo, pridobljeno iz klavnih ¾ivali ali divjadi. Veèina ljudi na evropski celini meni, da je meso pijaèa iz pomembnih prehranskih dejavnikov, ki bogatijo dnevno prehrano z beljakovinami, medtem ko so trgovci na debelo z mesom odgovorni za zagotavljanje proizvodov ¾ivalskega izvora strankam. Meso kot sestavina èlove¹ke hrane obstaja ¾e od prazgodovine, ko se je u¾ivanje ¾ivalskih beljakovin izkazalo za dober naèin za oskrbo telesa z veliko kolièino energije. Verjetno je bil prehod na ohranjanje mesa izpolnjen med poledenenjem, ko je bilo na ¾alost vkljuèiti rastlinsko hrano in jedo meso kot pijaèo iz prvih elementov pre¾ivetja.

Dejavnost trgovcev z mesom je danes bojkotirana z razliènimi vegetarijanskimi gibanji, katerih predstavniki jedo mesne izdelke za neetièno delo, kot posledico ubijanja èlove¹kih organizmov. Pojav vegetarijanstva je nastal z vrnitvijo mnenja o prijaznih in zdravstvenih razse¾nostih pridelave hrane, ki temelji na zakolu ¾ivine za zakol, zlasti ¾ivali, ki so bile postavljene v industrijsko kmetijstvo. Obstoj vegetarijanstva nekoliko ogro¾a obstoj trgovcev z mesom, saj je to zadnja stvar, ki spodbuja brezmesno prehrano. No, vegetarijanstvo se kvalificira za zavestno in pozitivno izkljuèitev iz dnevne prehrane mesa, prav v tej ribi in morski hrani.

Veganstvo ima najbolj radikalno frakcijo vegetarijanstva, ki se nana¹a na izogibanje vsem proizvodom ¾ivalskega izvora, torej ne samo mesu, temveè tudi jajca, mleko in mleène izdelke. Potem je stopnja povezanosti z doloèenimi verskimi gibanji, saj se je vegetarijanstvo razvilo v drugem tisoèletju pr. na indijski podcelini, kjer je bila strogo verska. Evropski vegetarijanci so se pojavili ¹ele v ¹estem stoletju pred na¹im ¹tetjem, pitagorejci pa se obravnavajo kot pobudniki prakticiranja brezmesne prehrane kot neetièno. Kljub ¹tevilnim pravim in prijateljskim razlogom za vegetarijanstvo, skupina ljudi ¹e vedno jede meso za zadnje od teh razlogov, kot v ledeni fazi. Preden partnerji ¾ivalskih beljakovinskih proizvodov, ki zadovoljijo kupce, ne bodo proizvedeni, bo poraba mesa ¹e vedno standard in mesni veletrgovci bodo u¾ivali veliko ¹tevilo strank z velikim prometom.