Zdravniki v blagajni

Mikroskopi omogoèajo videz v mikroreli, ki so naprave, naèrtovane v naèrtu opazovanja veliko malih predmetov, katerih prefinjene podrobnosti so na splo¹no nevidne za brezkompromisno èlove¹ko oko. Mikroskop je sestavljen iz dveh sklopov fokusnih leè, ki se postavijo na cev, imenovano cev. Komplet objektivov, ki so namenjeni tarèi, je oznaèen kot leèa. S spremembo se drugi sklop leè imenuje okular in omogoèa opazovanje. Znotraj cevi, zahvaljujoè objektivu, se postavi v pravo sliko, poveèana in obrnjena, ki jo zahvaljujoè okularju ogleda opazovalec. Zaradi soobstoja obeh sklopov leè je zaznana slika oèitna, raz¹irjena in preprosta. Metallografski mikroskopi so vrsta mikroskopa, ki ga ljudje lahko do¾ivijo na neprozornih vzorcih. Metalografski mikroskopi priporoèajo elektronske mikroskope in elektronske mikroskope.

Kaj lahko vidimo z metalografskim mikroskopom?Mikroskopske ¹tudije s pomoèjo metalografskih mikroskopov se opirajo na pridobitev vzorca iz posebnega izdelka, nato pa mletje in poliranje danega polja, npr. metalografskih vzorcev, ki bodo po poljubnem jedkanju podvr¾eni mikroskopskim opazovanjem. Razkritje strukture doloèene kovine in poleg tega njegove zlitine in napake, ki so nevidne golim oèesom, so pomemben cilj metalografskih raziskav na svetlobni mikroskopiji. Zagotavljajo prepoznavanje raznolikosti strukturnih komponent in doloèanje njihove morfologije, kolièine, dimenzij in porazdelitve. Metallografski mikroskopi bodo kupovali kovinske opazovalce in prodore za izdelavo opazovanj. Zahvaljujoè natanènemu izvajanju leè, metalografski mikroskop zazna mikroraèunala, omogoèa izraèun faznega dele¾a in opazovanj vkljuèkov in novih materialnih delov.