Zrak dr i

http://si.healthymode.eu/najboljsi-pripravki-za-izgradnjo-misicne-mase/

Dan za dnem, tudi pri vzdr¾evanju in delu, smo obkro¾eni z razliènimi zunanjimi snovmi, ki zasedajo poudarek na na¹em ¾ivljenju in stanju. Poleg osnovnih restavracij, kot so: mesto, temperatura, vla¾nost in celota, gremo z obogatenimi plini. Zrak, ki ga dihamo, ni popolnoma èist, ampak opra¹en, seveda, v preostali stopnji. Pred opra¹evanjem v pra¹ne vloge se lahko branimo s pomoèjo mask s filtri, èeprav obstajajo ¹e druge nevarnosti na podroèju, ki jih pogosto ni mogoèe zaznati. Z njimi se ve¾ejo posebej strupene snovi. Obièajno so razkriti, vendar z napravami modela, kot je toksièni senzor plina, ki izbira ¹kodljive elemente iz ozraèja in obve¹èa o njihovi prisotnosti, zaradi èesar nas opozarja na nevarnost. ®al je nevarnost zato ¹e posebej nevarna zaradi dejstva, da so nekateri plini, ko so npr. Ogljikov monoksid brez vonja in sistematièno prisotni v vsebini, povzroèili hudo ¹kodo za zdravje ali smrt. Poleg ogljikovega monoksida ogro¾ajo tudi nas in druge snovi, ki jih zaznavajo senzorji, kot dokaz sulfata, ki je v te¾ki koncentraciji minimalen in se izpu¹èa do hitrega ¹oka. Naslednji strupeni plin je ogljikov dioksid, ki je enak nevarnemu, kot je bil, in amoniak - plin naravno v zraku, toda za mo¹ke je bolj ¹kodljiv. Tudi toksièni detektorji lahko najdejo ozon in ¾veplov dioksid, ki je plin te¾ji od zraka, prav tako ¹teje predispozicijo za hitro zapolnitev obmoèja okoli tal - zato, èe smo izpostavljeni tem elementom, moramo dati senzorje na optimalnem mestu, da lahko zaznavamo nas obvestite o tem. Drugi strupeni plini, ki nas lahko ¹èitijo senzorji, so korozivni klor kot tudi zelo strupeni vodikov cianid in lahko topni v vodi, ¹kodljivem klorovodiku. Kakorkoli ¾e, vredno je dati toksièni senzor za plin.